Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

Tạm đình chỉ hành nghề công chứng PDF. In Email
Thứ sáu, 11 Tháng 3 2011 00:00

Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

1

Trình tự thực hiện

 Quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng phải được gửi cho công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên làm việc, UBND cấp tỉnh và Bộ Tư pháp

2

Cách thức thực hiện

Không quy định cụ thể

3

Hồ sơ

Không quy định cụ thể

4

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

5

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

7

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

8

Lệ phí

Không

9

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng

10

Yêu cầu hoặc điều kiện

Sở Tư pháp quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng đối với công chứng viên thuộc một trong các trường hợp:

- Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 13 của Luật công chứng;

- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Kiêm nhiệm công việc khác;

- Không hành nghề công chứng kể từ ngày được bổ nhiệm công chứng viên từ hai năm trở lên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ một năm trở lên;

- Đã bị xử phạt hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc;

- Công chứng viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội

- Nghị định 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

 

Số người trực tuyến

Hiện có 169 khách Trực tuyến